Intensive Ausbildung

14–22 June 2014, Sofia
Katori Shinto ryu Seminar
Sensei Saito Shinichi — Sugawara Martial arts Institute, Tokyo


8-16 September 2014, Sofia
Katori Shinto ryu Seminar
Shihan Sugawara Tetsutaka — Sugawara Martial arts Institute, Tokyo