Intensive Education

June 14–22 2014, Sofia
Katori Shinto ryu Seminar
Sensei Saito Shinichi — Sugawara Martial arts Institute, Tokyo


September 8–16 2014, Sofia
Katori Shinto ryu Seminar
Shihan Sugawara Tetsutaka — Sugawara Martial arts Institute, Tokyo